نبود امنیت شغلی و جانی در بلوچستان و سیستان

رسانک/ جمعیت کثیری از جوانان بلوچستان و سیستان بعلت نبود کار و مشکلات اقتصادی به اجبار در مشاغل کاذب و پر خطری همچون سوختبری مشغول شده اند تا با به خطر انداختن جان خود نگذارند سفره خانه خالی بماند.

آمار بالای بیکاری و نبود هیچگونه برنامه ای از سوی دولت برای ایجاد شغل در بلوچستان و فقدان سرمایه گذاری بخش خصوصی به دلایل امنیتی باعث گشته معامله نان در مقابل جان توجیه پذیر باشد.

روزانه شاهد سوختن و خاکستر شدن جوانان رعنای این سرزمین هستیم، نه برای آرزوهای بزرگ بلکه صرفا برای تکه ای نان تا شرمنده زن و فرزندان خود نباشند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*