خبر

سخنان غیرواقعی ملک فاضلی نماینده رژیم در شستون در رابطه با قطع عضو و غرق شدن کودکان بلوچ در رودخانه ها

به گزارش رسانک یکشنبه ۹ شهریور ۹۹ ملک فاضلی نماینده رژیم جمهوری اسلامی در شهرستان شستون و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در سخنانی کاملاً به دور از واقعیت …..ادامه خبر