فولاد شھر اصفھان: حمایت از مردم شجاع بلوچستان

رسانک / حمایت مردم و به خیابان آمدن آنها در سایر شهرها و استان های ایران می تواند رژیم جمهوری اسلامی ایران را زمین گیر کند. 

در بلوچستان جوانان باشهامت بلوچ موفق شدند پایگاه های نظامی تصرف کنند. 

شما مردم ایران هم در خانه نمانید.

مردم تهران و دیگر شهرها از خانه خارج شوید و با رفتن به میادین اصلی نارضایتی خود را از جنایت سپاه علیه بلوچ ها ابراز کنید. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*