نزامی نیروانی هازر بئیگ دُزآپئے مکی مسیت و نمازجاهئے دمگان

رَسانک نیوز

جُمَه رۆچا ۱۰ پروردین ۱۴۰۳، نزامی نیرو گوَستگێن جمهانی درۆشما مکی مسیت و دُزآپئے نمازجاهئے و مکی مسیتئے راهئے سرا نندۆک بوتگ و گۆن ایست و بازرسیئے جنَگا نماز وانۆکِش پَٹّ و پاس کرتگ‌اَنت.

گوَشگی اِنت که دُزآپئے شهرئے جاورهال چه نزامی و امنیتی نیروانی نێمگا سکّ امنیتی بوتگ و شهرئے رئوگ و درآیگئے راه کنترل و جهمنندێن مردم پَٹّ و پاس کنگ بنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*