دریابانی نیروان، زِرئے سیمسرئے آپان  چه ٹێلکشان ملیونان زّر زُۆرگپتیکننت

رَسانک نیوز

پسابندرئے زِرئے نگهپانی هر رۆچ په زۆرگپتیا دشتیاریئے دمگان کُلّانیئے هورے سرا اُرش بارت و رَند چه اشیا که آیانی یکدار و بۆجیگان گیپت چه آیان چُنت ده ملیون په زۆر گرنت که آیانی یکدار و بۆجیگان آزات بکننت.

سربوتگێن هالانی ردا، نزامی نیرو یکداران اۆشتارێننت، په آیانی آزات کنگا پنجاه ملیون زر لۆٹنت و گۆن  مُلکی سپاهیگان کاٹانی نمبران آیان گرنت و زوت په وتی هلکئے مردمان شهرستانانی تها رئوانش دئینت.

گوشگی اِنت که هر رۆچ بازێنے چه اے کایکان نیروانی دستا دزگیر کنگ و اگه پول دئیگ مبنت آیان اۆشتارێننت و سکّێن مزنێن مشکل په ٹێلکشان اڈِّش کُرتگ.

گۆن اے هالا که برزێن نزامی پرمانده گۆن گشتی نیروان یکدست اَنت گۆن رسانکانی بازێن هال شنگیا و نیروانی زۆرگیپتیان شنگ کنگا، تان انّون آمیدگسی اُگدهداران هچ درۆشمێن کارے په اے مشکلئے واستا نکرتگ.Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*