“اَلیم گمشادزهیئے هشت رۆچ رند چه امنیتی نیروانی آوار جنیا پد آجو بوت

رَسانک نیوز

دوشمبه رۆچا ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، یکّے چه هلکے اسْپێت ریشان که گؤں امنیتی نهادان نزیکی هست، یکشمبهئے رۆچا ۱۵ بهمن گۆن شستونئے دادستانئے هُکما، رجیمئے کارندهانی دستا آوار جنَگ بوتگ، آجوِش کرتگ.

واجه “اَلیم گمشادزهی”، کساس ۶۰ سال انتی، هلیلئے چُکّ و شستونئے دمگان گُشتئے مردم اِنت که گۆن بازێنے چه بلۆچ اِسْپێت ریشان بازێن کۆشست و چست و اێران رَند چه هشت رۆچئے بندیگیا، آزات کنگ بوتگ.

اَلیم رَند چه اِشیا که دادستانئے گۆما اے بنگپّئے سرا که آییئے چُکّ دُزّگ بوتگ هبر هبر بوتگ‌اَنت و چاهئے کۆپی دادستانئے نێمگا شانک داتگ، آوار جنگ بوتگ.

گوشگی اِنت که اَلیمئے چُکّ نامالومێن مردمانی دستا چُنت وهد پێش آوار جنَگ بوتگ و آییا همے واستا دادستانئے گۆما منند بوتگ.

واجه اَلیم چه آ مردمانے بوتگ که بلۆچستان و سیستانئے مردمانی اڑێن منند گۆن اَلی هامنئیئے گۆما شهریورئے بیستمی رۆچا هئوار بوتگ و اے دگه مردمی هم په اے منندئے واستا داوت  و رهشۆنی کُرتگ‌اَنت.

گوَشگ ببیت که رسانکئے هال دئیۆکا، پێسرا هم یک هالیئے تها ۸ دئے ۱۴۰۲، یکّے چه بومی سپاهیانی مردمان که (زکریا گمشادزهی یکّے چه اَلیمئے چُکّان اِنت) گوشتگی که چه ٹێلکشێن مردمان زۆرگپتی کنت که گۆن اے دگه نیروانی گۆما هئوار اِنت و شستونئے دمگان گُشتئے شهرا و آپ انارئے سیمسری راهانی بندگئے گۆما په گوزۆکێن ٹێلکشانی واستا گۆن آیانی راهئے دوری و نزّیکیئے گۆما یک زرّے نام گپت کُرتگ و چه آیان گۆن زۆراکی زرّ گیپت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*