چهبارئے بلۆچ جهمنندَانی لۆگان شهرداری و سپاها کرۆتگگ اَنت

چه رسانکئے نێمگا سربوتگێن هالانی ردا، پنچشَمبِهئے شبا 12ئے بهمن 1402آ، چهبارئے شهردارئے کارداران گۆن نزامی نیروانی همراهیا دمگ چهبارا میرآبادئے مێتگا اُرش برتگ بے اشی که لۆگانی واهندان بے آمیدگِس هُکما بے گۆش مالومیا شرو بوتگ‌اَنت بلۆچ جهمنندێن مردمانی لۆگانی کرۆجگا و اۆدئے جهمنندان بگیریا دێم په دێم بوتگ‌اَنت، لهتێن مردمِش چُنت ساهت بندیگ کرتگ‌اَنت تانکه لۆگِش کرۆتگ و آ اِش پدا آجو کرتگ‌اَنت.

سربوتگێن هالا بنیادا، لهتێن جنێن شهرداری و پاسداران سپاهئے کاردارانی دێما اۆشتاتگ که لۆگِش کرۆجگ مبنت، بله آیان اشانی گپ هچ کِمارنکرتگ، گۆن زا و زکت و زپت و زۆر و برکی شوکرئےکارمرز کنگ، آ اِش چه لۆگان کَشّتگ‌انت و لۆگِش کرۆتگ‏‌اَنت.

اے سجّهێن میلادی 2023 سالا که گزارشانی که مئے کِرّا سر بوتگ‌اَنت، اێرانئے اسلامی جمۆرئے، مُکتلِپێن سرکارئے امنیتی ادراهان، کم چه کم بلۆچستانئے 21 گشتا پنچ دمگئے بلۆچ جهمنندان لۆگ کرۆتگگ و مردمانی زمینانی تسرُپ کرتگ‌اَنت اے گێشترێن کاران مان چهبار و دزاپا بوتگ‌اَنت.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*