دُزّابا یکّے چه بلۆچ نامی و گرامی بلاگران امنیتی نیروان آوار جتگ

رَسانک نیوز

چارشمبهئے رۆچا ۱۱ بهمن ۱۴۰۲، دُزآپئے یک بلاگر و ماروپێن کندێنۆکے که اینستاگرامئے تها کار کنگا بوتگ، اتلاهات سپاهئے دستا بگئیر چه آمیدگسی اجازتا آوار جنَگ و نامالومێن جاهے برَگ بوتگ.

اے بلۆچێن جهمنندئے پجّار “مهمد توتازهی”، ماروپ اِنت په “بچکوک زاهدانی”، دُزآپئے مردم و نندۆک گوَشگ بوتگ.

گۆن اے رستگێن هالان، مهمد بگئیر چه آمیدگسی اجازتا، اتلاهات سپاهئے زاتی درێسێن نیروانی دستا آوار جنَگ بوتگ و آییئے هلکئے بازێن جُست و پرسان پسئو دئیگ نبوتگ و آ چه وتی چُکّئے هالا و آییئے دارگئے جاهئے هالا هچ سهیگ نه‌اَنت.

گوشگی اِنت چُنت ساهت رَند چه اِشیئے آوار جنگا، آییئے اینستاگرامئے کاردام که گۆن “بچکوک زاهدانی”ئے ناما اِنت چه دسترسا ڈنّا کُرتگ‌اِش.

چه اے بلۆچێن جهمنندئے جُرما هچ هال و هبرے نرستگ.

گوشگی اِنت ۲۹ دی ماه ۱۴۰۲، یک بلۆچێن مجازی کارزانتی گۆن “ایراهێم مێنگل (براهویی)” پَجّارا، کساس ۱۹ سالگ، تالبئے چُکّ، دُزآپئے اداره اتلاهاتئے نیروانی دستا، بگئیر چه آمیدگسی هُکما آوار جنَگ و نامالومێن جاهے برگ بوتگ.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*