بنپورئے تها، نامالومێن مردمانی تیرشانیانی سئوبا دو بلۆچێن جهمنند کُشگ و ٹپّیگ بوتگ

رَسانک نیوز

سئے شمبه ۱۳ آزر ۱۴۰۲، دو جهمنندێن بلۆچ گۆن نامالومێن مردمانی تیرشانیئے سئوبا بنپورئے تها یک دُکّانیئے تها تیرانی آماچ کنگ بوتگ که یکّے چه آیان ٹپّیگ و دگه یکّے بێران بوتگ.

بێران بوتگێن جهمنندئے پجّار “مهسن هیئیدر نژاد”، دلگانئے نندۆک و ٹپّیگ بوتگێن جهمنندئے پجّار “اَبدی دلگانی” گوَشگ بوتگ.

گۆن اے رستگێن هالا، اے سلاهبندێن مردم مُهسنئے دُکانئے دپا شتگ‌اَنت و گۆ یک تیرئے جنگا مُهسنئے نێمگا، آیی و دگه یک جهمنندے که دُکّانئے تها بوتگ تیرانی آماچ بوتگ و چه اۆدا شُتگ و گار بوتگ.

چه جنۆکانی سئوبا هچ هالے انگت نرستگ.Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*