یک بلۆچێن چُکّیئے لاشیئے درگێجگ بئیگ راسکئے شهرئے تها

رَسانک نیوز

پنچشمبه ۹ آزر ۱۴۰۲، یک بلۆچێن چُکّے راسکئے شهرئے تها که چه سلاهبندێن مردمانی نێمگا سرئے کسمتا تیرشانی بوتگ آییئے لاش درگێجگ بوتگ.

اے کسانێن چُکّئے پجّار “سینا زرگری”،۱۴ سالگ، سلیمئے چُکّ، کلاس هشتئے نۆدربر، چه راسکئے شهرئے دمگان پارودئے نندۆک گوَشگ بوتگ.

گۆن اے رستگێن هالا، سینا وتی یکّے چه سیادانی سورا شُتگ بوتگ که آییئے لاش یکّے چه لۆگان، پلکه گانڈوئے نزّیکیا و اێرانسلئے دکلئے دمگان، اے وڑا که آییا چه سرئے نێمگا تیر وارتگ، درگێجگ بوتگ.

چه جنۆکانی سئوب و پجّارا تان انّون هچ هالے نێست.Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*