چُنت ماشینا پُشت مان پُشتیا ڈوکّر وارتگ چهبارا

رَسانک نیوز

پنچشَمبِهئے شپا ۹ آزر ۱۴۰۲، سئے گاڑی هُمئینی بلوارئے تها، بلۆچستانئے هیابانئے نبشئے سرا چهبارئے تها تسادپ بوتگ‌اَنت.

اے پێشامدئے تها هچ یکّے چه گاڑی نندۆکان ٹپّیگ نبوتگ بله گاڑیان نُکسان دیستگ.

گۆن اے رستگێن هالا، دو پژوێن ماشین و یک پرایدێن ماشین وهدے که یکّے چه گاڑیان وتی اِنان چه دستا داتگ، گۆن یک‌ و دگرا ڈوکَّرِش وارتگ.Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*