یک بلۆچ زندانیئے هُکم اێدام چهبارئے زندانا دئیگ بوتگ

رَسانک نیوز، یکشَمبِه 5 آزر ماه 1402، بلۆچ زندانی کتلئے جرما چهبارئے زندانا بندیگ بوتگ، په اے زندانیا اێدامئے هُکم بُرگ بوتگ.

اے زندانیئے پجار،”آدل دامنی اِنت”، 21 سال اِنتی، ابدالهالک (پپو) و جهمنند شهر پیشن اِنت.

رستگێن هالا ردا، هِلت بندیگ بئیگ 9 سال پێسر زابلئے مردمے راسکا کُشگ، آدل چهبارا دزگیر کنگ و مهکوم په اێدام بوتگ.

آدل آ درگتا یک کۆدکێن چُکے بوتگ ماموران اداره آگاهیئے آزارَپُجاری و لٹّ و شاپ کرتگ چه آزارپجاریا وتا دزگزا بکنت منِتگی من کُشتگ.

اے گوشگی اِنت آدلئے کهۆلئے مردم چه یک نزگارێن کهۆلے مجبور بوتگ هشسد میلیون جم کرتگ که په هۆن بهایا بله، آییئےکهۆلئے مردمان زر کبول نکرتگ.Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*