یک بلۆچ جنێنئے دزگیری، پهرئے نزامی نیروانی دستا

رَسانک نیوز

دوشمبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲، یک جنێنے وتی راشِنئے دُکانا رسول آبادئے هلکا پهرئےِ شهرا نزامی نیروانی دستا دزگیر و نامالومێن جاهے برگ بوتگ.

اے جهمنندێن بلۆچئے پجّار “مریم سپاهی”، ۲۹ سالگ، اُسمانئے چُک، سئے کسانێن چُکّئے مات و چه پهرئے شهرا رسول آبادئے هلکئے نندۆک گوشگ بوتگ.

اے رستگێن هالانی ردا، کساس ساهت ۱۱ پێسر چه زهرا، پنچ زاتی و نزامی ماشین که امنیتی مردمانی ماشین بوتگ‌اَنت پهرئے دمگان رسول آبادئے هلکا که پهرهئے دو کیلومیترا اِنت اے جنێنئے راشِنئے دُکّانا شُتگ‌اَنت و آ اِش دزگیر کُرتگ.

گوشگ بیت آییئے پتا چه وتی چُکّئے دزگیر کنگا دێمگیری کُرتگ و دزگیریئے سئوبئے جُست کنۆک بوتگ که آییئے پتِش هم دزگیر کُرتگ و رَند چه سئے ساهتا آزات کنگ بوتگ.

گوشگی اِنت که اے جنێنے دزگیریئے سئوبا هلکئے مردمان زهرشانی کُرتگ و نزامی نیروانی نێمگا ڈۆکِش جتگ.

چه دزگیریئے سئوب و آییئے دارگئے جاها تان انگت هچ هالے نرستگ.

گوشگی اِنت «مریمئے» لۆگواجه ٹێل کشّی کنت و آ لۆگ‌بانُکئے دزگیر کنگئے وهدا لۆگا نبوتگ و په ٹێل و گازوئیل کشّگا سیمسرا شُتگ بوتگ.Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*