کُنرک چهبارئے کرێهئے گرانی مردمانی تئواری چِست کُرتگ

رَسانک نیوز

چِل کیلومترێن راه چه کُنرک چهبارئے کرێه هشتاد هزار تُمن چه کرێه کشّانی نێمگا بندگ بوتگ که هر کیلومتریا دو هزار تُمُن هساب کنگ بوتگ.

اے کرێهئے بندگ په مساپرانی واستا چۆ بندگ بوتگ که دگه هچ کرێهی ماشینے اے راهئے تها کار نکنت و بازێن جهمنندێن مردمے لاچار اِنت که هر رۆچ په وتی کارئے سرئے رئوگا (چهبار و کُنرک) برئونت.

باشندهێن مردمان چه وتی دمگئے سر مستران لۆٹتگِش که گۆن اے بازێن گرانیانی و مردمانی (اقتصاد)ئے سکّیا، هر چے زوتر اے مشکلئے چارۆک و راهے درگێجۆک ببنت.Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*