کَم چه کم سئے نزامی نیروانی ٹپّیگ و گُشَگ بئیگ نامالومێن سلاهبندێن مردمانی تیرشانیانی سئوبا شستونئے شهرا

رَسانک نیوز

دوشمبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲، نامالومێن سلاهبندێن مردمان سیرکانئے بم پُشتا چه شتتونئے دمگان یک گاڑیے تیرشانی کُرتگ که یک نزامی نیروے کُشگ بوتگ و دو نپر ٹپّیگ کنگ بوتگ.

اے کُشَگ بوتگێن نزامی نیروئے پجّار «مهدی نوری افشار» گوشگ بوتگ و چه ٹپّیگ بوتگێن نیروانی پجّارا هچ هالے نێست.

گوشگی اِنت که لهتێن چه رستگێن هبران اے وڑا مالوم بیت که گێشتر چه یک نپریا کُشگ بوتگ.

تان انّون هچ کس و هچ گروپیا اے اُرشّ په گردنا نگپتگ.Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*