معوقات مزدی؛ عدم پرداخت مطالبات معلمان خرید خدمات و عشایری در بلوچستان

به گزارش رسانک، معلمان خرید خدمات و عشایری استان بلوچستان و سیستان از فروردین ماه سال ١۴٠٢ تاکنون هیچگونه حقوقی دریافت نکرده و در شرایط بد اقتصادی به سر می‌برند.

بر اساس این گزارش، این موضوع باعث نارضایتی آنها شده و آموزش و پرورش را تهديد به انصراف از ادامه فعالیت و تدریس در میانه سال تحصیلی کرده‌اند.

گفتنی است که نبود مدیریت، عدم استخدام نیروهای بومی و سیاست های نژادپرستانه مجلس در راستای کاهش سهمیه ها به خصوص مبحث جوانی جمعیت باعث شده تا تحصیل دانش آموزان در بلوچستان با چالش های متعددی مواجه شود.

معلمان خرید خدمات و عشایری نیز در استان با وجود کمترین حقوق و مزایا، علاوه بر اینکه طی نه ماه اخیر حقوق دریافت نکرده‌اند بلکه معوقات سال قبل نیز از آموزش و پرورش دارند و انصراف این معلمان که شمار بالایی هستند، می‌تواند تاثیر مستقیم در وضعیت تحصیل دانش آموزان بگذارد.

این معلمان سال هاست که با کمترین حقوق و بیمه در دورافتاده ترین مناطق مرزی و روستایی مشغول به تدریس هستند اما از سوی مسئولین آموزش و پرورش هیچ توجهی به آنها نمی شود.

این معلمان از آقای میرعبدی، مدیر کل آموزش و پرورش استان بلوچستان و سیستان خواستار پیگیری مسئله و واریز حقوق معوقه خود شده‌اند.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*