شادی اعتراضی ایرانیان در پی باخت تیم فوتبال

رسانک/ بامداد روز چهارشنبه ۹ آذر ماه ۱۴۰۱، پس باخت تیم حکومتی فوتبال ایران مقابل آمریکا، مردم در بسیاری از شهرهای کشور به رقص و شادی پرداختند.

در برخی از شهرها مردم علیه جمهوری اسلامی شعار می دهند، تا نشان دهند دلیل این خوشحالی شکست تیم علی خامنه ای و تلاش او برای انحراف کشیدن اعتراضات مردمی است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*