خشم دانش آموزان دبستانی بلوچ از حکومت جمهوری اسلامی

رسانک/ امروز ۹ آذر ماه ۱۴۰۱، دانش آموزان دبستانی، همان دهه نودی هایی که خامنه ای به اشتباه به آنها دلخوش کرده بود، در روستای اسلام آباد شهرستان خاش علیه حکومت جمهوری اسلامی بپاخاستند.

میزان خشم و نفرت مردم بلوچ نسبت به حکومت با میزان ظلم و تبعیض و جنایات آن در بلوچستان، همخوانی دارد و بیشتر از هر جای دیگر است.

نسل جدید بلوچستان به حقوق خود آگاه است و تا رسیدن به حق حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت و سرنگونی این حکومت جنایتکار پا پس نخواهند کشید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*