واژه “تجزیه طلب” در دهان تو برابر است با گلوله جنگی به جان کردستان

رسانک/ لشکرکشی حکومت با سلاح

های سنگین به کردستان با توسل به کلیدواژه «تجزیه طلبی» اتفاقی نیست.

جمهوری اسلامی روی ترسی که سالهاست بذرش را کاشته و نهادینه کرده حساب باز کرده و در این میان البته از نعمت اپوزیسیونی هم برخوردار است که به چنین ترس و واهمه ای دامن بزند یک بار و برای همیشه باید با این انگزنی مهلک تعیین تکلیف کرد و به یاد داشت که از این اتهامات خون میچکد.

جلوگیری از این حمام خون صدساله اما میسر نخواهد بود مگر با به رسمیت شناختن “حق تعیین سرنوشت” به عنوان بخشی از حقوق دموکراتیک همان قدر بدیهی است که حق انتخاب پوشش اختیاری و حق طلاق.

از صفحه خیابان تریبون زندانی سیاسی

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*