تفتان و نوک آباد بپاخاستند

رسانک/ امروز جمعه ٢٧ آبان ماه ۱۴۰۱ ، مردم در نوک آباد شهرستان تفتان با شعار مرگ بر خامنه ای خیابان ها را به تسخیر خود درآوردند.

اعتراضات در بلوچستان گسترش پیدا کرده و نقطه نقطه بلوچستان در حال فریاد علیه حکومت خامنه ای است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*