روایت مولوی گرگیج از خدانور به نقل از یک شاهد

رسانک/ آن نظاميان نژادپرستی که رفتار زشت و غیرانسانی را بر خدانور لجه ای انجام دادند و او را به میله پرچم جمهوری اسلامی بستند، بدانند که رفتارهای فاشیستی خود در بلوچستان راه به جایی نخواهند برد.

بلوچ و بلوچستان بیدار است و با اتحادی که اکنون در ایران شکل گرفته بزودی به سزای اعمال خودشان خواهند رسید.

“هر نفر کشته بشه، هزار نفر پُشتشه”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*