کورد تنها نیست، بلوچ پشتیبان اوست

رسانک/ اتحادی که اکنون در سراسر ایران شاهد هستیم، جمهوری اسلامی را به هراس افکنده است.

در کوردستان، آذربایجان، تهران و… از بلوچستان حمایت می‌شود و در بلوچستان از کوردستان، آذربایجان، تهران و… حمایت می‌شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*