تصویر شماری از شهدای بلوچستان

رسانک/ جنایت روز ٨ مهر ماه ١۴٠١ توسط دژخیمان جمهوری اسلامی در شهر دُزاپ (زاهدان) مسئله ای نیست که بشود فراموشش کرد.

در بین شهدا کودکان معصوم و جوانانی هستند که قربانی فاشیسم حکومتی شدند و برای هیچ وجدان بیداری، ممکن نیست، آنها را فراموش کند.

علیرغم اعتراض امروز ١٨ آبان ماه در شهرهای ایران، وعده اعتراض بزرگ به جنایات رژیم جمهوری اسلامی برای همه ایرانیان روز جمعه ٢٠ آبان ماه ۱۴۰۱ در شهرهای مختلف ایران و بلوچستان میباشد. 

نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*