ویدئویی از یکی از مجروحان شهر خاش

به گزارش رسانک، بیمارستان خاش قادر به پذیرش همه مجروحین اعتراضات امروز نیست.

مردم عادی به کمک کادر پزشکی در بیمارستان رفته اند و در حال امدادرسانی هستند.

کار جمهوری اسلامی دیگر ساخته است که جوانان خاش را اینگونه به خاک و خون کشید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*