تظاهرات کنگره ملیتهای ایران فدرال واحد سوئد ​در حمایت از خیزش مردم عرب اهواز برای حق زندگی

روز شنبه 31 جولای 2021 ، کنگره ملیتهای ایران فدرال واحد سو ئد تظاهراتی در جلوی مجلس سوئد برگزار نمود.

در این تظاهرات با توجه به محدودیت های کرونا حدود 50 نفر شرکت داشتند.

گردهمایی بعد از تشکر از همه شرکت کنندگان با سخنرانی خانم آزاده رجحان عضو پارلمان سوسیال دمکرات سوئد آغاز شد.

ایشان ضمن حمایت از تظاهرات مردم عرب اهواز برای حقوق اولیه خود راه حل دستیابی به حقوق مردم را برقراری دمکراسی برابری جنسیتی و به حقوق فرهنگی و زبانی آزادی مذهبی دانست.

تظاهرکنندگان شعارهای در حمایت از حقوق مردم عرب اهواز و از جمله اینکه اهواز تنها نیست، آب، کار، آزادی، رژیم ایران رژیم غیر قانونی است را سر دادند. آقای “چیا علیار” به نمایندگی حزب دموکرات کوردستان ایران شاخه سوئد و آقای علی آشناگر به نمایندگی از حزب کومله کردستان ایران شاخه سوئد و ناصر بلیده ای از طرف حزب مردم بلوچستان نیز در حمایت از خیزش مردم عرب اهواز و جنبش دمکراسی خواهی ایران مطالبی را ایراد نمودند.

تظاهرات با سخنرانی خانم آمنه کاکاباو عضو مستقل سوسیالیست پارلمان سوئد پایان یافت. خانم کاکاباو با تشریح تاریخچه ای از مبارزات مردم برای حقوق انسانی خود در ایران و نیز با حمایت از خواسته های مردم عرب اهواز خواهان حمایت همه جانبه ای جامعه جهانی وکشور سوئد از خیزش مردم ایران به ویژه ملیت های عرب، بلوچ، کرد ، ترک، ترکمن و لر شد.

نمایندگان کنگره و در قعطنامه از دولت و پارلمان سوئد درخواست نمودند که از دولت ایران بخواهند به تخریب محیط زیست در ایران به ویژه در مناطق ملیت های ایران و در اهواز پایان دهد و امکان دسترسی فوری مردم اهواز به آب آشامیدنی و نیز استفاده برای کشاورزی و دامپروری فراهم نمایید.

یکی دیگر از خواست های تظاهرکنندگان فشار به دولت ایران برای آزادی فوری همه دستگیر شدگان در تظاهرات های اخیر اهواز ومناطق دیگر در ایران و آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران شدند.

تظاهرات با تشکر دوباره از شرکت کنندگان پایان یافت.

کنگره ملیتهای ایران فدرال

شاخه استکهلم

31 جولای 2021

(ویدئو: گزارش تلویزیون ایران اینترنشنال از گردهمایی تظاهرات کنگره ملیتهای ایران فدرال واحد سوئد)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*