بمپُشت و بلۆچستانئے آ دگه دمگانی کُشت و کۆشئے سرا

بلۆچستانئے اُستمانئے گَلئے رزُلوشن

اێرانئے اسلامی جمهوریئے پاسداران 22 پروریا بم پشتئے سیمسرا نێزگار و ورناێن تێل کَشّانی سرا تیرگوْاری کرت و کمّا کمّ 10 ورنا مان اے وئیلا بێران بوت و دگه بازێن کَسے سکّ زدگ بوتنت. همے درگتا بازێنے بێگواه و بازێنے دزگیر کنگ و آزارپُجّاریئے بندیجاه و گستاهگِسانی وئیلا پرّێنگ بوتنت.

گمان همش اِنت که اے بێگواه بوتگێن مردم هم کُشگ بوتگ و آیانی جۆن گار کنگ بوتگ‌اَنت.

سرکارئے پرمانئے سرا تێل بازێن کساسێا پاکستانا برگَ بیت، تانکه میان‌اُستمانی بندشتانی مزنێن بۆج سرکارئے کۆپگا کمتر ببنت و اێرانئے رجیم، اشانی زرّان دنیائے بازێن کُنڈا وتی ناشرکارێن باسکانی سرا کارمرز کرت بکنت.

شاهد و گوهانی چمدیستئے ردا 37 کَس کُشگ بوتگ. چه همے رُمبئے ٹپّیگان یکّے، که کویٹهئے نادْراهجاها بستری بوتگ، گوَشیت که منی چمدیستا 35 تان 40 مردم اے کَپتا کشگ بوتگ‌اَنت.

هما رۆچا سراوانئے لهتێن مردم و کشگ بوتگێن ورنایانی لهتێن سیاد و وارسان اێمن و بێجنگ و درنگێن زهرشانیے پرمانداریئے دێما برجاه داشت که اێرانئے لشکری و پاسدارانئے سپاها اۆپار نکرت و مردمانی لٹّ و کُٹّ و دزگیر کنگا دْرکّتنت.

اێرانئے رجیما په مهلوکئے ترسێنگ و پادتراپ دئیگا بازێن لشکرے چه اێرانئے آ دگه کُنڈان آورتگ که مردمانی گرگ و کُشگا گلاێش بوتگ‌اَنت. بلۆچستانئے زهرشانیانی درگتا دو مردم دزّاپئے کرّ و گوَرا بزان کلابێدِ کۆرنا کشگ بوتنت؛ یک کسانێن چکّے که امرا 16 سالی بوتگ و آ دگه هم نێمه‌سندێن کماشے بیت.

اێرانئے اسلامی جمهوریا دو ماه پێسرا بێست بلۆچ ورنا سیستماتیکێن وڑێا پاهئو دات و مدام یک نیمۆنێئے رندا بوتگ تانکه یا مردمان بگیپت و پاهئو بدنت یا که آیانی سرا تیرگواری بکنت.

رجیمئے درستیگێن کۆشست همے بوتگ که په وتی زلم و سلکاریانی اندێم کنگا رسانکدران بند بکنت.

هما پئیما که چه رجیمئے 42 سالئے کاران زانگَ بیت، آ لۆٹیت اے زهرشانیانی دزگیر بوتگێن مردمان گۆن لَٹّ و کُٹّ و آزارپُجّاریان هجّ بکنت که وتی هلاپا درۆگێن اکرار بکننت و رندا پاهئوش بدنت.  

بلۆچستانئے استمانئے گل په تێل کَشّانی کُشگا اێرانئے رجیما سکّ مئیاربارَ زانت و آییئے زلم و بێرهمیان مهکومَ کنت و چه میان‌استمانی راجمانا هاس یو انئے انسانی هکّ و اۆبالانی کمیساریایا دزبندیَ کنت که:

1. اێرانئے رجیما زۆر بکنت تانکه تپاکێن راجانی انسانی هکّ و اۆبالانی منّشتانی سرا کار بکنت.

2. چه رجیما بلۆٹیت اے وئیلئے بندیگان بے هچ شرت و بئیے آجو بکنت.

3. په بێرانێن مردمانی کهۆلانی تاوانانی پرّ کنگا رجیما هجّ بکنت.

4. پٹّ و پۆلی ٹۆلیے اێرانا راه بدنت تانکه سجّهێن چیزّ پکّا ببنت و دلجم ببیت که  تێل کَشّانی گێشترێن کُشت و کۆش بندَ بیت.

بلۆچستانئے اُستمانئے گل

مارچ 2021

پ. ن: تظاهرات بلوچ های ساکن شهر فرانكفورت آلمان که در تاریخ ۶ مارس ۲۰۲۱ برگزار شد. 

“خداداد چرخ انداز” قطعنامه این تظاهرات را به زبان بلوچی ارائه داد. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*