اعتصاب کارگران شرکت ساخت مخازن نفت در کوهمبارک جاشک

به گزارش رسانک، روز گذشته ۲۰ اسفند ماه ۹۹، کارگران شرکت کیسون که کار ساخت مخازن ذخیره سازی نفت را بر عهده دارند، به علت پرداخت نشدن حقوق و مزایای سه ماهه و عیدی خود به مدت چند روز است که دست از کار کشیده اند.

این کارگران از روز گذشته ۱۹ اسفند ماه دست به اعتصاب زدند و خواستار واریز حقوق معوقه خود توسط کارفرما هستند.

مشخص نبودن مبالغ قراردادها طبق قانون کار و موضوع مرخصی از جمله ابهامات کارگران است که این شرکت حاضر نیست یک نسخه از قرارداد را در اختیار کارگران قرار بدهد.

گفتنی است که کارگران اعتصاب کننده خواستار پرداخت معوقات مزدی خود هستند اما مسئولین شرکت آنها را تهدید به اخراج کرده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*