شرح مقابله بلوچ ها با اسکندر در شاهنامه فردوسی

رسانک/ با تاریک شدن هوا بلوچستان بار دیگر بپا می خیزد، مردمانی تاریخی و شجاع که نمی خواهند سکوت کنند. 

ای ایران، بلوچستان منتظر خیزش توست.

“سپاهی زگردان کوچ و بلوچ

سگالیده جنگ مانند قوچ

که کس در جهان پشت ایشان ندید

برهنه یک انگشت ایشان ندید

سپهدارشان بود رزم آزمای

کز و بود گاه نکویی به جای

درفشی بر آورد پیکر پلنگ

همی از درفشش بیازید جنگ”

*شاعر و خواننده این اثر استاد برجان برکت بلوچ هنرمند روشندل می باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*