سوختبر نکشید

رسانک/ ویدیویی دیگر از حمایت مردم در تهران به اعتراضات مردمی در بلوچستان

با تاریک شدن هوا طوفان بپا خواهیم کرد.

نگذارید بیشتر از این، مردم بی دفاع بلوچستان در سکوت به خاک خون کشیده شوند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*