اضطراب مرعشی در ارائه اطلاعات نادرست

رسانک/ مرعشی، معاون امنیتی انتظامی استاندار بلوچستان و سیستان امروز سه‌شنبه ۵ اسفند ماه ۹۹ بعد از اعتراضات مردمی در فرمانداری و سطح شهر شستون (سراوان) سعی بر آن داشت که با ارائه اطلاعات نادرست، بار تقصیرات را بر دوش عامه مردم و کشورهای دیگر انداخته و وضعیت را عادی جلوه دهد ولی حتی قبل از ارائه هیچ گونه اطلاعاتی وضعیت ظاهری و دستپاچگی آقای مرعشی خبر از شرایط غیر عادی و اضطراری می داد و کذب گویی و ارائه دادن اطلاعات نادرست که سنت دیرینه مسئولین رژیم ایران در چنین شرایطی هست نیز بر درستی این خبر صحه میگذاشت. 

آقای مرعشی در ابتدا سعی داشت نیروهای پاکستانی را شروع کننده این حادثه جلوه دهد و این در حالی بود که تصاویر و گفته های شاهدین حادثه که از دیروز در شبکه های اجتماعی دست به دست میشود نشانگر آن هست که نیروهای پاکستانی در این حادثه نقشی نداشتند و عامل این فاجعه نیروهای سپاه پاسداران رژیم جمهوری اسلامی ایران بودند. 

سپس ایشان با گفتن این که مردم به پاسگاه حمله کردند سعی داشت این جنایت را قانونی نشان داده و از عملکرد جنایتکاران حکومتی که یک ملت را عزادار کردند دفاع نموده و جنایتشان را دفاع شخصی جلوه دهد ولی لرزش صدای مرعشی خود، خبر از کذب بودن آن می داد. 

آقای مرعشی در پایان سعی داشت که همه این اتفاقات را یک سناریوی از پیش ساخته شده از طرف برخی سازمان ها و گروه ها بنامد و مردم را فریب خوردگان این حادثه و سپاه را خادم مردم نشان دهد ولی شاید آقای مرعشی فراموش کرده که حنای آنها در بلوچستان دیگر رنگی ندارد و مردم بیش از هر زمانی به ماهیت اصلی رژیم و سپاه پی برده اند و این از خشم و انزجار مردم نسبت به آنها کاملا نمایان هست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*