اهداف پشت پرده رژیم در نابود کردن هویت ملت بلوچ

رسانک/ در طول نزدیک به یک قرن حکومت غیربومیان در بلوچستان، این حکومت های مرکزگرا همواره بدنبال آسیمیله کردن و یکسان سازی ملی و فرهنگی ملل تحت ستم در جغرافیای ایران را داشته اند.

تلاش رژیم جمهوری اسلامی ایران و افراد وابسته به آن نیز جهت تقسيم بلوچستان هدفی جز نابود کردن هویت ملت بلوچ ندارند. چنانکه در گذشته نیز بسیاری از مناطق بلوچستان به استان های کرمان، هرمزگان و خراسان داده شده ولی هیچگونه نفعی برای ساکنان این مناطق نداشته است.

با کوچکتر شدن بلوچستان رژیم جمهوری اسلامی و مرکزگراها راحت تر می تواند سیاست نژادپرستانه “یکسان سازی ملی و فرهنگی” را به پیش ببرند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*