بیگاری کشیدن از سوختبران بلوچ توسط رژيم پاکستان

به گزارش رسانک، سوختبران بلوچ که بخاطر فقر تحمیلی رژیم ایران برای پیدا کردن لقمه نانی، چند گالن سوخت جابجا میکنند جدای از اینکه مورد هدف گلوله های مامورین رژیم جمهوری اسلامی قرار میگیرند، ارتش جمهوری اسلامی پاکستان نیز در کشتار و شکنجه سوختبران با جمهوری اسلامی ایران با عدم اجازه تردد به آنها و توقیف خودروها و بازداشت رانندگان، به بهانه آزادی از آنها بیگاری می کشد.

این بیگاری کشیدن از سوختبران اکثرا در مرز عبدوی توسط ارتش جمهوری اسلامی پاکستان صورت می پذیرد که این روزها اقدام به فنس و دیوار کشی مرز کرده است.

بسیاری از سوختبران توسط ارتش جمهوری اسلامی پاکستان بدون آب و غذا بیش از یک هفته است که به اجبار مشغول تخلیه بارهای ارسالی به نقاط صفر مرزی شده اند تا خودروهای توقیف شده شان توسط ارتش پاکستان آزاد شود!

بازداشت و انتقال سوختبران جهت بیگاری کشیدن، نقض فاحش حقوق ملت بلوچ علی الخصوص سوختبران میباشد که دو رژيم فاشیست ایران و پاکستان مجری آن هستند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*