“بگذار بلوچ ها همدیگر را تکه پاره کنند”!

رسانک/ نیروهای نظامی و امنیتی در بلوچستان بصورت 100% غیربومی بلوچستان هستند. برای آنها نه تنها جان شهروندان بلوچ مهم نیست بلکه برای وظيفه ای که دارند هم هیچ اقدامی انجام نمی دهند.

رژیم جمهوری اسلامی ایران در حال عملیاتی کردن یک نوع استعمار مدرن در اقلیم بلوچستان است بصورتی که از کلیه منابع و درآمدهای حاصل از آن فقط به نفع خود استفاده می کند و در سیاستی موازی با استعمار در حال نسل کشی و نابودی ملت بلوچ میباشد. سیاستی که نظامیان حاضر در بلوچستان مجری آن هستند.

بی توجهی و مهم نبودن جان یک شهروند بلوچ بارها برای بلوچ ها ثابت شده است. آنها معتقدند که : “بگذار بلوچ ها همدیگر را تکه و پاره کنند” زیرا اتحاد و تپاکی مردم بلوچ آنها و سایر غیربومیان را از نان خوردن می اندازد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*