عدم دسترسی مردم بخش تلنگ به آب شرب و بهداشتی

به گزارش رسانک مردم بخش تلنگ از توابع شهرستان کسرکند به آب شرب و بهداشتی دسترسی ندارد و به ناچار آب اشامیدنی خود را از حوضچه های بتنی که برای سهمیه آب ساخته شده تامین میکنند.

آب این حوضچه غیر قابل آشامیدنی و ناسالم است که رنگ و بوی آن به کلی تعقیر کرده است که مردم این منطقه به اجبار از این آب غیر بهداشتی برای مصرف روزانه خود استفاده میکنند.

این در حالیست که موهبتی استاندار بلوچستان و سیستان مدعی شده است که شهروندان جنوب بلوچستان از آب های غیر بهداشتی استفاده نمیکنند.

قابل ذکر است که بلوچستان با دارا بودن آب فراوان و بهداشتی ، و بخاطر عدم توجه مسولین و نبود مدیریت صحیح مردمان این منطقه را وادار به مصرف آب غیر بهداشتی کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*