چندنێن شاگئے بادشاه، پهلئوان رسولبکش زنگشاهیئے بێران بئیگ په بلۆچ راجا مزنێن تاوانے

پهلئوان رسولبکشا سرۆدئے تارانی نازێنگ چه کسانێا وتی آریپێن پتئے کرّا بنگێج کرت و نۆکورناییا سرۆدیانی رمبا هۆر ترّت. آ چه پتا ابێد استاد درجانئے مسترێن شاگرد بوتگ و آییئے سجّهێن چال په شرّی و الکاپی در برتگ‌اَتنت.

واجها وتی پر برکتێن امرا بلاهێن کلاسیکی گشندهانی همراه بوتگ و په آیان مان مراگش و دیوانان ساز جتگ‌اَت و آیانی وشّێن الهانانی بستار گێش کنان کرتگ‌اَتنت. واجه کمال هان و گلام کادرئے ناما گپتَ کنێن که بلۆچی زێملئے کَپتێن گشنده اَتنت.

آییا بلۆچستانا ابێد بازێن ڈنی ملکێا سپر کرتگ‌اَت و گۆن وتی شکررێچێن لنکُکان همک دیوان و مراگشانی نندۆک که آییئے سازش گۆش داشتگ‌اَت، هئیران و هبکّه کرتگ‌اَتنت.
په نمونه واجها پرانس، سویدن، ایتلی، جرمنی، سوییس، بلجیک و اربی ملکان سپر کرتگ‌اَت و وتی ازم و هنر پێش داشتگ‌اَت.

بل تۆرے پهلئوان رسولبکشا هچبر اسکۆل و دربرجاهێا نئوانتگ‌اَت، بله زێملئے پڑا انچێن کمالئے درجهێا سر بوتگ‌اَت که اێرانئے زێمل نادۆستێن سرکارا هم آییئے استادی منّتگ‌اَت و زێملئے داکترئیت درجهی واجهارا پێشکش کرتگ‌اَت.

اێرانئے پێشکش کرتگێن داکترئیت درجها ابێد پرانسئے سرکارا واجهئے سازگری ستا کرتگ و آییارا آنِری داکترئیت داتگ‌اَت. بله هزار بژن و اپسۆز که واجها چه پنجاه سالا گێش سازگری کرت و په بلۆچ راجا نام کشّت، بله آییئے زند مدام گۆن نێزگاریا همگرنچ اَت.

وهدے سرۆدئے هبرَ کئیت گڑا الّم پهلئوان رسولبکشئے دُرّێن یات دلانَ کاینت و تانکه بلۆچ و بلۆچستان هست واجهئے نام و یات هست.
رسولبکش نمیران اِنت!!!

بلۆچستانئے استمانئے گلّ اے دلپدرد کنۆکێن تپاکا بلۆچ راج و واجهئے کهۆل و هاندانا تئزییَتَ گوَشیت و امێتَ کنت که چه نۆکێن نسل و پدرێچا رسولبکش گۆنگێن سازگر جاه بجننت و پدا بلۆچستانئے ناما برز بکننت.

بلۆچستانئے استمانئے گلّ
24 جولای 2020

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*