استاد شێر مهمد اسپندار

رسانک/ اُستاد شێر مهمد اسپندار سال 1310 ھجری شمسیا بُنپورئے شھرا ودی بوت. واجه مان کسان سالیا په ساز و زێملئے یات گرگ و دربرگا کراچیا رئوت و ساز و زێملئے سۆهئو و زانتکارے بیت. واجه شێر مهمد پدا بُنپورا واترَّ بیت و دونلیئے جنگا گلاێشَ بیت. واجه په دونلیئے جنَگا بازێن مُلکێا لۆٹاێنگ بوتگ.

واجهارا چه پرانسئے نێمگا زێمل و دۆد و ربێدگئے آنِری داکتِرِئیت و سازگریئے آنری دیپلُما هم رستگ. واجه اسپندارا گۆن دونلیئے اِزما په وت و په وتی گلزمینا بلاهێن نامے کشّتگ.

دونلی هما ساز انت که بلۆچستانئے هر هند و دمَگا بلۆچی زێملا کارمرزَ بیت. واجها دونلیئے ساز ڈنّ چه بلۆچستانا هم پجّارێنتگ و مشهور کرتگ. آییا گۆن وتی کم‌دزرسی و نێزگارێا دونلیئے سازارا بێمٹ و بێدرورێن درۆشمے داتگ. وهدے استاد اسپندار یک مُچّێا وتی سازا اَلهانَ کنت آییئے سازئے تئوار آ مُچَّیا چو جَلّگے ترّێنیت و هلاهۆشَ کنت. په دونلیئے وشّێن تئوارئے کشّگا بلاهێن ازمے پکار اِنت.

دونلی یک انچێن نایاپتێن سازے که ابێد چه بلۆچستانا دگه هچ جاگهێا ترا دستَ نگپیت. استاد اسپندار گۆن دونلیئے سازا تێوگێن دنیایا گۆن همگرنچ انت. دونلی بلۆچی سازے. بلۆچا دونلی چه ڈنّی راجێا نزرتگ. دونلیئے ساز گۆن بلۆچئے دۆد و ربێدگا همگرنچ و چه مئے دۆد و ربێدگا یک بهرے . آدگه راجانی ازمگر کجا سر بوتگ‌انت و مئے ازمگر کجا؟ ما پدا وتی ازمگران بچارێن که په دپی جستێا شات‌ اَنت.
واجهئے گوشَگئے ردا آییارا یک نۆکدربرے بوتگ که سال 1390 هجری شمسیا گاڑێا ٹۆکر جتگ و بێران بوتگ.

اے زمّه و ڈبّه نون مئے ورنایانی کۆپگا انت که وتی اے وشّێن اِزما دێما ببرنت تانکه ازم و هنرا دێمرئوی برسیت و زندگ ‌بمانیت.
بله انّون واجه اسپندار نِزۆر اِنت و پیریئے آماچ. واجهئے مالی جاورهال هم شرّ نه‌اِنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*