جنێنانی رۆچ بلۆچ راجا مراد بات

مارچئے هشتمی رۆچ، گۆن جنێنان تپاکیئے رۆچ نامێنگ بوتگ و پرککاریئے هلاپا جنێنانی سیاسی و راجمانی جهدئے راجدپترئے رۆچ اِنت. جنێنانی جهانی رۆچ پمێشکا گیشّێنگ بوتگ که گۆن دنیائے سجّهێن جنێنان په همکئیلێن هکّ، رۆزگارئے گهترێن جاورهال و شرپدار و سلامتێن زندا تپاکیے ببیت.

همک سالا دنیائے بازێن ملکێا ملیون ملیون جنێن و مردێن اے رۆچئے مزنداشتا کننت و آییا وشّاتکَ گوَشنت.

نون وهد رستگ تانکه بلۆچ جنێن که مردسری راجمان و آیدیولوجیکێن هکومتێا آیانی بازێن هکّ پادمال بوتگ و چه بازێن راهێا گستاه بوتگ‌اَنت، وتی جندئے ابرمێن واکا اۆست بکننت و راجمانا په سرپد بئیگ و دێمرئویا کمک بکننت و په وتی هکّانی مۆکگا وتی جهدان دێما ببرنت.

اے راها بےشک برابری پسندێن مردێن بلۆچ، جنێنانی هکّئے پادمال بئیگئے دێما اۆشتنت و جنێنان مان آیانی جهد و زهرشانیان همراهیَ کننت تانکه بلۆچستانئے سرڈگار دوارگ بپُلّیت و هما رۆچ پدا بیاینت که بلۆچ جنێن سیاسی و راجمانی بازێن پڑان سرمستر اَتنت.

رسانک جنێنانی جهانی رۆچا سجّهێن جنێنان هاس بلۆچستانئے جنێنان مراد باتَ گوَشیت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*