کلید خوردن نافرمانی مدنی در پهره (ایرانشهر)

 رسانک/ کسبه و بازاریان اصلی پهره نیز در اعتراض به کشتار جوانان بلوچ دست به اعتصاب زدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*