حکومت دروغگو

رسانک/ مردم یادتان هست برای سیل و زلزله می گفتند هلی کوپتر برای کمک ندارند؟!

ولی اکنون از بیم قیام مردم هلی کوپترها فقط برای سوخت گیری بر زمین می نشینند!

هلیکوپترهای نظامی سپاه در شهرهای بلوچستان برای ایجاد ترس و ارعاب بین مردم به پرواز درآمده اند. 

 خامنه ای از ترس اعتراضات در حال گسیل نیروهایش به بلوچستان است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*