جناب شهردار اقاي حقاني و آقايان شوراي شهر چهبار

كمربندي شمالي شهر چهبار با بودجه سيصد ميليارد توماني، توسط شركت “ايران پل” در حال احداث أست و حدود  دريافتي ماهيانه شركت “فرنود پل” به عنوان دستگاه نظارت مقيم صد و سي تا صد و پنجاه ميليون تومان مي باشد.

آيا نبايستي بر عملكرد اين دو شركت نظارتي توسط مجموعه شهرداري انجام شود؟ شركت مشاور فرنود پل به چه دليل مجوز مخلوط كردن ماسه بادي رو با تونان براي لايه هاي بستر جاده مي دهد؟؟!!! انجام اينكار با كدام موازين فني و مهندسي انطباق دارد؟؟

با توجه به انعكاس چندباره موضوع بصورت خصوصي به عوامل نظارتي شهرداري و اعلام گزارش تخلف به شما جنابان در صورت عدم برخورد قاطع با شركت پيمانكار و مشاور موضوع را از طريق دادستان محترم و سازمان بازرسي پيگيري خواهيم كرد. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*