اشغال سواحل بلوچستان از اهداف مجریان طرح تقسیم استان

در شرایطی که استانی مثل کرمان در راستای امور توسعه‌ای در پی اجرای طرحی است که با جداسازی بخشی از استان هرمزگان به دریا دسترسی داشته باشد افرادی با طرح تقسیم استان سعی در محرومیت دسترسی سه استان به دریا و اشغال و انحصار سواحل مکران دارند.

مردم بلوچستان بار‌ها تقسیم را تجربه کردند و دیگر تحمل تقسیم و جدایی را ندارند. اما هدف اصلی مجریان طرح تقسیم صرف تقسیم استان نیست بلکه یکی از اهداف مجریان این طرح اشغال سواحل مکران و گسیل جمعیت به آن منطقه است.

مردم دیگر تحمل جدایی و تقسیم بلوچستان را ندارند. مرکزنشینان در صدد از بین بردن انسجام مردم هستند. نمایندگان مردم درمجلس و نخبگان نباید فریب شعارهای به ظاهر زیبا و فریبنده طراحان طرح تقسیم و طرح توسعه سواحل مکران را بخورند که در واقع طرح‌هایی ویرانگر در جهت هویت زدایی هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*