خبر

دهشتناکێن هساب چه جهمنندێن بلۆچانی اێدامی گوَستگێن بیستێن رۆچانی تها/ چیا جمهوری اسلامیا چه بلۆچان تُرسیت؟!

رَسانک نیوز اێرانئے جمهوری اسلامیئے رژیم، بلۆچستانئے تها و اے سرڈگارئے تها آرامیئے گۆما مردمان کُشگا اِنت که رژیمئے اے کار سئوب بوتگ که بازێن هلکیئے بُنهشت گار ببیت و …..ادامه خبر

خبر

کَم چه کَم دو جهمنندێن بلۆچئے اێدامی دزاپئے (زاهدان) زندانا

رَسانک نیوز پنچشمبه ۹ آذر ۱۴۰۲، زاهدانئے زندانئے اُگدهداران دو بلۆچئے اێدامئے هُکم اے زندانئے تها اجرا کُرتگ. هال وش،‏ اے دوێن بلۆچێن جهمنندانی پجّار “ناسر ازبگزهی(رکشانی)”، ۲۲ سالگ، موسایئے …..ادامه خبر

خبر

کم چه کم یک بلۆچ زندانیئے پاهۆئے هُکم چه آمیدگِس نێمگا بُرگ بوتگ کرنتینه زندان دُزآپا راه دئیگ بوتگ

رَسانک نیوز چارشمبهئے رۆچا 17ئے آبان ماهئے 1402آ، کم چه کم یک بلۆچ زندانی که چه نیمّۆنئے بُهتام کتل، مهکوم په پاهۆ دئیگا کِساس کنگ، دێم په پرمان پاهۆ دئیگا …..ادامه خبر