مئولوی اَبدالهمید: «مزهبی پگر» پَسّئوَ ندنت/ هر هُکومتے که نۆکێن جاورا وتی دیدانک کرار مدنت مردمان چه دستا دنت

رَسانک نیوز

جُمَه ۱۰ آزر ۱۴۰۲، مئولوی اَبدالهمید اسماێل زهی، زاهدانئے پێشنماز، اے شهرئے جمهئے کتبهئے تها گوَشتی: من چُنت رَندا گوشتگ که مزهبئے گِردی سکّ کمّ اِنت و هر سرڈگاریئے تها، هاس آ مزنێن ڈگارانے که وڑ وڑێن دین و مزهب و پگر و دیدانک هست «مزهبی پگر» پَسّئو ندنت.

آییا ادامه دات: کَم چه کَم بایدنت که «پگر اسلامی» ببیت، چیا که اسلامی پگر پورهێن پگرے و تئوامێن مزهب اسلامی پگرئے چێرا اَنت. «انسانی پگر» هم یک کلی پگرے و اگن اسلامی پگر گۆن هکیکتا یک ببنت گُڑا هما انسانی پگر اَنت. اسلام گوَشیت که تئوامێن انسانیتئے پگرا ببنت هر کسئے دین و باور آییئے وتی گۆما وارِسی کنت و هدائے پَسّئوا وت دنت.

زاهدانئے جمهئے واز کنۆکا گۆن تاکیدی درۆشما گوَشت: اگن «انسانی» و «اسلامی پگر بکنێت» شما تئوامێن مردمانی رزایتا دستا کارێت. بایدنت په دراهێنان اهترام و اِزت و هکئے دئیوک ببئیێت. اسلاما اے درۆشما تالیم داتگ که اَسیر و زندانی و دزگیرئے سرا اهانت مبیت و آییئے اهتراما اێر بکنێت و هما ورگے که وت ورێت زندانیا انگت گهترێن بدئیێت تان وهدے که اَسیر چه زندانا در کئیت اَسر بگریت و آیانی واستا دْوا هئیر بکن. یات بدئینت بله بد پئیلی و کمّی مکننت و اهانت و کمّیئے کنگ گۆن اسلامئے ربیتا جُتا اِنت.

مئولوی ابدالهمیدا وتی هبرانی ادامها گوشت: مرۆچی هماییا بُرتگ که وهدئے سرا برئوت و جاورئے گۆما همراهی بکنت. و من گوستگێن وهدان چُنت رندا دراهێن شیهه و سنیێن مئولوی مِنندانی (کنفرانس) تها گوشتگ‌اَنت که دنیایئے وهد بدل بوتگ و اگن شما وتا گۆن دنیایئے جاورئے گۆما بدل مکنێت و اگن وتی درۆشمانی تها بدلی مئیارێت بانداتێن رۆچان شما مشکلئے گۆما دُچار بئیێت و مردم چه شما جُتا بئینت. و مرۆچان کدیمی راه و رهبند پسئو ندئینت و نۆکێن درۆشمے په کار اِنت. و اگن دئولت و هکومت دنیایئے نۆکێن درۆشمان وتی دیدانک مکنت و وتا بدل مکنت مردم چه آیان جُتا بئینت.

آییا تاکید کُرت: اے که ما گوَشێن سیاست و کانون بایدنت بدل بئینت اے سئوبا اِنت که باید اے ڈگارئے ورنایان بگندێن. انّون مئے سرڈگارئے گێشترێن مردم ورنا اَنت و اے ورنا هم کیاس گۆن چُشێن مئے مردمان و مئے درورێن مردمان یک دگه باور و انتزارے هست‌اِش و ما باید اے بُنگپا وتی دێما بکنێن. جنێن مردم انچو کیاس چه پێسرێن وهدئے جنێان دگه پگر و دگرێن مرامیئے واهند اَنت. همے واستا بایدنت ورنا و جنێن و دراهێن راجا در بگێجێن.

زاهدانئے جمهئے پێشنمازا گوَشت: اے راستێن هبرے که گوَشنت انّون تئوامێن دنیا گۆن وارِسیئے (ارتباط) گۆما ودم وتا یکّی اَنت (وصل). مرۆچیگێن دنیا دگه دنیایے. من بار بارا پِت و براتان گوشتگ: که انّون آ کدیمی بلۆچی درۆشم و ربیَت پسئو ندنت و هما درۆشما که اسلاما و دینا گوشتگ هما درۆشما گۆن وتی جنێن چُکّان په سانگ و سیرئے واستا هبر و هال بکنێت و آیانی دیدانکا جُست بکنێت. و اسلامئے تها آتکگ که سیرئے واستا اسلی پئیسله کنۆک جَنِک وت اِنت و هلکئے مردم آییا مجبور و تهدید کُرت نکننت. بلکێن انچێن وهد بوتگ که هلکی دۆد و ربێدگانی کُدرت چه اسلامئے ربیَتا بالاتر بوتگ، بله مرۆچی همے اسلامی ربیَت اگن هئیالداری کنگ ببیت هچ مشکلے پێش نئیئیت.Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*