دهشتناکێن هساب چه جهمنندێن بلۆچانی اێدامی گوَستگێن بیستێن رۆچانی تها/ چیا جمهوری اسلامیا چه بلۆچان تُرسیت؟!

رَسانک نیوز

اێرانئے جمهوری اسلامیئے رژیم، بلۆچستانئے تها و اے سرڈگارئے تها آرامیئے گۆما مردمان کُشگا اِنت که رژیمئے اے کار سئوب بوتگ که بازێن هلکیئے بُنهشت گار ببیت و بازێن چُکّے چۆرهَ بنت.

چه آبانئے بیستمی رۆچا تا آزرئے نهمی رۆچا،‏ جمهوری اسلامیئے رژیمئے اێدامئے کارِندهان(جلّادان)، درنیامی هسابا هر ۲۴ ساهتئے تها، یک کَسے اێدام و چُن ده چُکِّش چۆرهَ کُرتگ.

اێدام بوتگێن مردمانی نامانی تها، هم مردێن و هم جنێن گِندگ بئیگا اِنت. مشمۆشێت که امنیتی پشارانی تها زلور گوَشگ بیت که اێدام بوتگێن مردمانی هساب سک باز گێشتر چه آ چیزے اِنت که بلۆچستانئے رَسانک گوَشگا اَنت چیا که بازێنے چه اێدام بوتگێن هلکئے مردمان، چه دئولت و رژیمئے نێمگا تهدید بنت که وتی چُکّانی بێران بئیگئے گپّا شِنگ مکننت.

اے دهشتناکێن هساب اێرانئے جمهوری اسلامیئے رژیمئے بد واهی و بێزاریا چه کئومیا پێش دارگا اِنت که هر جمهه گۆن وتی هالیگێن دستان وتی هکّئے لۆٹا و اَدالتئے اجرا بئیگ و دو دێمیانی گاریئے واستا هیابانا (خیابان) کاینت و اے وهشتناکێن جاورئے واستا جاک جننت.

اێرانئے جمهوری اسلامیئے رژیم که بلۆچئے کئومئے دێم په دئمیئے کُدرتی نێست، گۆن گئیر کانونی و بازێن اێدامانی گۆما لۆٹیت مردمانی جاڑئے سرا اَسر اێر بکنت بله چۆ که بلۆچان اے گوَستگێن سرگوَستا پێش داشتگ، اے سیاست بلۆچانی دێما گار بیت و بلۆچانی دێما پرۆشئے سرا مهکوم اِنت.Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*