یک بلۆچێن جهمنندیئے بێران بئیگ مالاریایئے بیماریئے سئوبا/ مالاریایئے آم بئیگ و آییئے چێر و زێر کنگ اُلوم پزشکیئے وانگجاهئے اُگدهدارنی دستا

رَسانک نیوز

دوشمبه ۶ آذر ۱۴۰۲، یک بلۆچێن جهمنندے که آییئے نام “موسّا آبرون”، چهبارئے جهمنند اِنت مالاریایئے بیماریئے سئوبا وتی جانی چا دستا داتگ.

گوَشگ بیت که موسی رَند چه اِشیا که چهبارئے نادراهجاها شُتگ همۆدا واپێنگ بوتگ بله نادراهجاهئے کارِندهان کارے کُرت نکُرتگ.

گۆن اے رستگێن هالا، مالاریایئے بیماری بازێنے چه بلۆچشتانئے دمگان هاس چهبار، دشتیاری و اێرانشهر سک گێشتر بوتگ بله اێرانشهرئے اُلوم پزشکیئے اُگدهداران گۆن اے هبرئے نرسێنگا لۆٹنت وتی کم کاریا چێز و زێر بکننت.

همے هبرئے سرا، چارشمبه ۸ آذر ۱۴۰۲، چهیارئے اِمام اَلیئے نادراهجاهئے اُگدهدارن گۆن جاورئے هراب بئیگ و بیماریئے آم بئیگئے سئوبا یک مِنندے گپتگِش که چه آییئے گپّ و انجاما هچ هالے نرستگ.

گوشگی اِنت که کساس یک هپتگے پێش یک بلۆچێن جهمنندے که مالاریئے بیماریا گپت بوتگ و آییئے پجار “اُمر دینارزهی”، ۲۶ سالگ، اَبدالکریمئے چُکّ، و اێرانشهرئے دمگان ابترئے نندۆک گوشگ بوتگ، گۆن آسودگیئے نێستیا و اُگدهدارانی چێر و زێرانی سئوبا وتی جانی چه دستا داتگ.Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*