یکّ بلۆچئے جنازه آوار جنگ بوتگ، دست نیروهانی نزامی کُشگ و کُربانی بوتگێن مردم چه آیان نێمگا پاترپ دئیگ بئیگ‌اَنت

رَسانک نیوز    

زی جُمَه رۆچا 26 آبان 1402، هنگ مرزی نیروهان، گلشاه پاسگاه، پکیر شهسوار کلگئے، دۆست مهمدشهرئے دست چێرا اِنت (هیرمند) امیر سپری (سارانی) پاسگاه کارندهان آییئے لۆگ نێمگا تیرگواریَ کرتگ تیرگواری سئوبا آ بێران بوتگ. آییئے کهۆلئے پانگا سرکارئے رئو و آ کنگا اَنت په تُرسێنگ و پاترپ زۆر کنگ، چه لۆگئے مردمانی نێمگا هم سپاهیگے رزایت نامه بگرنت.

امیر سپری، پنچشَمبِهئے بامگواها 25 آبان ماهئے 1402آ، تیرگواریئے درگتا، نیروهان هنگ مرزی برجک شماره 3 پاسگاه گلشاه  هست‌اِنت پکیر شهسوارئے کلّگا نُکته سِپر  سیمسرا اێران و اپگانستانئے شهر هیرلمندا، وتی لۆگئے دێما تیر ورگئے سئوبا، تیری مان دلا لگیت بێرانَ بیت.

اے جهمنند 45 سالیگێن، مجید  پرزند، پکیر شهسوارئے کلگئے نندۆک اِنت.

رَستگێن هالانی ردا، دئور و برے ساهت 5 سبا، تیران تئوار کرتگ، آییان نزانتگ نیروهانے که پاسگاهئے برجک بۆمهئے تۆکا اَنت. امیر و گۆن آ دگه کلّگئے مردمان چه وتی لۆگان در بوتگ وتی لۆگئے دێما اۆشتاتگ که گستای چه برجک ئے چه  امیرئے لۆگا 100 متر بوتگ، سرکارئے نزامی نیروهانی تیررسا گپیت هما جاه په جاه   مریت.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*