مسجد مکیئے پیلمبردار و اکاس مانزمان وسیگهئے سرا آزات بوتگ‌اَنت

رَسانک نیوز، مرۆچی شمبه 27 آبان ماه 1402، “ابدل‌نسیر شه بکش” و “اسامه شه بکش (نارویی)”، اکاس و پیلمبردار مکی مسیتئے مانزمان وَسّیگئے دُزآپئے زندانا آزات بوتگ‌اَنت.

رستگێن هالانی بنیادا، اے مردمانی که 144 رۆچا اداره اتلاهات دُزآپا بندیگ بوتگ‌اَنت، مرۆچی چه بازداشتگاها اِنتگال دئیگ بوتگ‌اَنت بند 9 (سیاسیانی زندانا) زندان مرکزی دُزآپا آزات بوتگ‌اَنت.

اے گوشگی اِنت (ابدل‌نسیر )(نُماسگ مئولوی ابدلهمید اِنت) پرزند ابدلرهیم اِنت اکاس اِنت. اسامه پرزند مهمدرسول، پیلمبردار مکی مسیتئے بوتگ‌اَنت.Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*