مئولوی اَبدالهمید: زۆر و پشار بلۆچستانئے تها پَسّئوَ ندنت، بایدنت مردم‌داری بکنێت/ ما پِگر کُرتگ که هامنهیئے (خامنه ای) هبر اجرا بنت بله آییئے دستور اجرا نبوتنت

رَسانک نیوز

جمهه ۲۶ آبان ۱۴۰۲، مئولوی اَبدالهمید اسماێل زهی، زاهدانئے جمهئے پێشنماز وتی نماز جمهئے کُتبهانی تها بلۆچستان و سیستانئے انتزامی نیروانی سرمسترئے هبرانی نێمگا که چۆ گوشتگی که بلۆچستان و سیستانئے تها زِد زرهێن دئولتی گاڑی جهمنندَ بنت، اشارتی کُرت و گوشتی: زۆر و پشار پَسّئوَ ندنت و اُستانئے سرمستر بایدنت اِدا [بلۆچستانا] مردم‌داری بکننت.

مئولوی اَبدالهمید گۆن بلۆچستانئے دئور و باریگئے سرا و مزنێن کُدرتانی هلگوَج کنگا  بلۆچانی دستا چۆ انگریزانی هکومتا، اشارتی کُرت و گوشتی که کاجار (قاجار) و رِزا شاها (رضا شاه) هم نتوانت که گۆن لشکر و زۆرئے گۆما بلۆچان وتی همراه بکننت و ناچار بوتنت گۆن مردم بندنت و هبر بکننت. اے مردمان مشکل هست، هَکّێن لۆٹِش هست و اَدالتئے رَهایت کنگئے لۆٹۆک‌اَنت.

مئولوی اَبدالهمیدا به اِشیا اشارت کُرت که گۆن پشارانے که په شهید و ٹپّیگ بوتگێنانی هلکئے سرا چه دئولتی نهاد و دئولتی مردمانی نێمگا وارد بیت، وتی هبرانی تها گێشی کُرت و گوشتی: اکرار و مجبور کنگ اے شهیدانی لۆگئے مردمانی سرا که چه وتی شهید بوتگێن چُکّانی هَکّا بگوَزنت کانودی و شَریی نه اِنت.

بلۆچستانئے مرکزئے، دُزآپئے پێشنمازا وتی هبرانی تها اے گپّ هم ادامه دات و گێشی کُرت که اَلی هامنهیا (علی خامنه ای) بلۆچستانئے هۆنێن جمهئے بارئوا دستوری داتگ‌اَت که اے بلاهئے دستور دئیوک و اے بلاهئے شریک بایدنت مجازات و جریمه ببنت. ما پِگر کُرتگ که آییئے دستور اێرانئے مُلکئے تها اجرا بنت بله گۆن یک سالیئے گوَزگا ما اَجکّهێن که چۆنکا اِنت که هامنهیئے هبر هم اجرا نبوتگ. مردمانی کُشگ ناهَکّێن کارے اَت. و زاهدانئے هۆنێن جمهئے شهید و ٹپّیگێن مردمانی دلسارتی اے دستورئے اجرا کنگ و جنۆک و دستور دئیوکانی مجازات کنگ‌اِنت.Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*