دُزآپا یکّ بلۆچ باشندهئے چه امنیتی نیروهانی نێمگا بازداشت کنگ بوتگ

رسانکئے رستگێن هالانی ردا، یکّ بلۆچ باشندهئے 18آبانئے ماها 1402، چه دزآپئے شهرا امنیتی نیروهانی نێمگا بازداشت و نامالومین مکانێا برگ بوتگ.

هال وش” اے بلۆچ باشندهئے پجار ” پرهاد کبدانی” کمالئے زهگ اِنت، گوشگ بوتگ دُزّآپئے جهمنند اِنت.

چه هلت بازداشت و دارگ و بندیگیئے جاگها  اَلّمێن هالے  دسترسا نه‌اِنت، اے هال سئوب بوتگ  کهۆلئے مردم دِلتپرکه و تکانسراَنت.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*