اوتل زانشتجاها پولیسا نۆدربرانی زھرشانیئے سرئے بێڑو برتگ و باز نۆدربر دزگیر کرتگ

پنچشَمبِهئے ،  16 نومبر 2023

لومز زانشتجاهئےنۆدران په وتی لۆٹان زھرشانی کرتگ، پولیسا زھرشانیا نشتگێن نۆدربرانی سرا بێڑو برتگ و نۆدربر لٹ شاپ کرتگ اَنت و باز نۆدربر دزگیر کرتگ  و برتگ. 

اھوالکاریئے ردا زھرشانی کشت و کشاری بهرگئے نۆدربرانی نێمگا کنگ بوتگ و پدا آ دگه نۆدربران بازێن کچێا بهر زرتگ. پولیسا زھرشانیا نشتگێن نۆدربرانی  سرا تیرگواری کرتگ و  چمی گئیس جتگ اَنت. چه پولیسئے لٹ شاپ و گئیس جنگا رند گلشێر نامێن نۆدربرئے جاور نگێگ اَنت.

آ گوشگ اِنت که نۆدربرانی زھرشانی اے وھدا زانشتجاهئے مزنێن دروازگئے دپا برجاہ اِنت. جنکێن نۆدربران ھم بازێن کچێا بهر زرتگ و نشتگ اَنت.

زھرشانیا نشتگێن نۆدربران گوشگا اَنت تانکه مئے دزگیر بوتگێن ھمبل یل کنگ و درُستیگێن لۆٹ منّگ نبوتگ‌اَنت ما وتی زهرشانیا برجاه دارێن.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*